Clean University Project
 

"นิสิต นักศึกษา ร่วมใจ สร้างความสดใสให้สถาบัน"

 

 

สถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งให้ความรู้ และเป็นสถานที่พัฒนากำลังคนให้กับประเทศ เป็นแหล่งที่พัฒนาองค์ความรุ้ รวมทั้งเป็นสถานที่บ่มเพาะศักยภาพของบุคลากร
รวมทั้งชี้นำแนวทางให้กับสังคม ขณะเดียวกัน ภายในสถาบันอุดมศึกษาเอง ก็ยังมีจุดด้อย จุดเสื่อม และจุดเปราะบาง
ที่ต้องการการแก้ไข เยียวยา จากภายในองค์กรนั้นๆ
นิสิตนักศึกษา คือกลุ่มหลัก ที่จะร่วมกันสร้างสถาบันให้มีความสะอาด สดใส และสง่างามในสังคม หากพบเห็น สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ สิ่งที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับชื่อเสียงและสถานะของสถาบัน โปรดแจ้งข้อมูลกับเรา เพื่อร่วมมือ ร่วมใจ ในการสร้างสถาบันอุดมศึกษา
ให้เป็นสถานที่ ที่สะอาด สดใสและสง่างามตลอดไป
 

พบเห็น มีเบาะแส รู้เรื่องราว การล่วงละเมิดทางเพศ การพนัน ยาเสพติด การกระทำผิดกฎหมาย โปรดแจ้งผ่าน www.mua.go.th/clean

"ข้อมูลที่ได้รับจะเก็บเป็นความลับ"

 


 

 


"สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ "
© 02 610 5290 02 610 5263